Etiketler

, , , , , ,


Bir çözünen ile bir çözücü karıştırıldığında ilk önce çözünme meydana gelir. Hemen arkasından çökelme olayı başlar ve gittikçe artar. Çökelmenin hızı başlangıçta az iken zamanla artar. Bir süre sonra çözünme hızı ile çökelme hızı eşit olur. Bu durumda çözünenin çözeltideki derişimi sabit kalır. İçinde bir miktar çözünmemiş madde içeren böyle çözeltilere  doygun çözeltiler  denir. Doygun çözeltinin derişimine, verilen çözücü içinde çözünenin çözünürlüğü denir. Çözünürlük sıcaklık ile değişir. Çözünürlüğün sıcaklığa bağlılığını gösteren eğriye çözünürlük eğrisi denir. Doygun çözeltide bulunması gerekenden daha az bir çözünen ile çözelti hazırlarsak, çözünenin tamamı çözünür ve böyle çözeltilere  doymamış çözelti denir.
Fakat bazen hiç çökelme olmaz ve çözeltide çözünmüş madde miktarı, o sıcaklıkta çözünmesi gerekenden fazladır. Böyle çözeltilere aşırı doygun çözeltiler denir.
İyonik bileşiklerin çözünürlüğü sıcaklıkla genellikle artar. Ancak  SO3-2  SO4-2   SeO4-2  AsO4-3  PO4-3 anyonları bu kurala uymaz. Le Chalelier ilkesini kullanarak, denge konumunda bulunan bir sisteme ısı verildiğinde denge endotermik tepkime yönüne kayar ∆Hç > 0  olan bir çözünmede sıcaklığın arttırılması çözünmenin daha fazla olmasını sağlar. Buna karşılık  ∆Hç<0 ise sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır.  Pek çok katı madde sıcak suda soğuk sudan daha fazla çözünür. Bu deneyde sıcaklığın çözünürlüğe etkisi incelenecektir.

Deneyin Yapılışı 
– 1,3 g amonyum klorür deney tüpüne konur ve üzerine 2 ml su eklenir.
– Deney tüpü içerisindeki amonyum klorür çözününceye kadar sıcak su banyosunda ısıtılır.
– Deney tüpü içerisine termometre konularak buz banyosuna yerleştirir.
– Kristallerin ilk oluşmaya başladığı sıcaklık kayıt edilir.
– Deney tüpüne 1 ml su eklenir ve kristal çözününceye kadar su banyosunda ısıtılır.
– Soğutma işlemi tekrarlanır. Kristallerin oluştuğu yeni sıcaklık kayıt edilir.
– Aynı denemelerde 6,7,8,9 ve 10 ml su için tekrarlanır.

Reklamlar